skončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1987. Následne pracoval ako sekundárny lekár na Neurologickej klinike ILF, v roku 1991 získal atestáciu prvého a v roku 1994 druhého stupňa z neurológie. Od roku 1994 pracuje ako odborný asistent Katedry neurológie LF SZU v Bratislava, v roku 1998 získal titul kandidáta vied. Vo svojej odbornej praxi sa dlhodobo venuje problematike elektrofyziologických vyšetrovacích metód, absolvoval študijné pobyty na Univerzite vo Wuerzburgu, Uppsale, Salzburgu a v Prahe. Od roku 1995 vedie odborné školenia v elektromyografii určené pre neurológov, ktorí by sa tejto vyšetrovacej metodike chceli venovat. Je spoluautorom publikácií EMG Atlas – učebnice základných elektromyografických techník a Transkraniální magnetická stimulace, získal tiež Cenu Arnolda Picka za najlepšiu slovenskú prácu uverejnenú v časopise Neurológia pre prax v roku 2004 s témou elektromyografie paravertebrálnych svalov. V posledných rokov vedie ambulanciu pre ochorenia extrapyramídového systému, venujúcu sa chorým s parkinsonizmom a inými mimovôľovými poruchami pohybov (trasy, dystónie a pod.), je spoluautorom publikácie Parkinsonova choroba